Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STOP PRZEMOCY

Brak opisu obrazka

STOP PRZEMOCY

         Jedną z form pomocy  na rzecz osób doświadczających przemocy jest powołany na mocy ustawy z 10 czerwca 2010r.                        o przeciwdziałaniu przemocy

Zespół  Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy             

w Gminie Prószków

Zespół ten tworzy grupa profesjonalistów stale ze sobą  współpracujących, a  dzięki  temu skuteczniej reagujących na doniesienia o przemocy.   Są to przedstawiciele:

 

 

W skład zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą  także kuratorzy sądowi, a mogą wchodzić  również prokuratorzy.

Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące  instytucje odpowiedzialne za sprawy dotyczące przemocy. Do zadań zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  należy w szczególności  prowadzenie procedury Niebieskiej karty.

Siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są zobowiązani do zachowania poufności informacji, które uzyskali  przy realizacji ww. zadań.

Problem podejrzenia zaistnienia przemocy można zgłosić min.:  policji, prokuraturze, przedstawicielom oświaty, przedstawicielom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicielom służby zdrowia .

Wersja XML