Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków
 na  rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Prószków będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w  formie papierowej w wybranym przedszkolu.
         Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Gminie Prószków lub zmienić przedszkole swojemu dziecku.

P o d s t a w a   p r a w n a

Zasady przyjęć do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków  zostały przygotowane w oparciu  o zapisy określone w:

 1.  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 2. uchwale Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do  przedszkoli publicznych,  prowadzonych przez Gminę Prószków oraz  liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokument potwierdzające spełnienie  tych kryteriów.
 3. zrządzeniu Nr RO.0050.268.2020 Burmistrza Prószkowa  z dnia 20.01.2020 r. w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków .

I n f o r m a c j e   o g ó l n e

Z a s a d y   p r z y j ę ć 

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są:
 1. Do publicznych przedszkoli  przyjmuje się,  na wolne miejsca- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Prószków.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Prószków  mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Prószków będzie nadal  dysponowała wolnymi miejscami

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania  w  placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.
 

P o s t ę p o w a n i e   r e k r u t a c y j n e

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych                              i samorządowych.

I.   Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe)

          wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe:
 

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

Kryteria te mają jednakową wartość.

II.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      brane będą pod uwagę tzw.  kryteria samorządowe określone w uchwale                                      
      Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie
      określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
      rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do  przedszkoli publicznych 
      prowadzonych przez Gminę Prószków oraz  liczbę punktów możliwych do uzyskania
      za poszczególne kryteria oraz dokument potwierdzające spełnienie  tych kryteriów,  
     tj.
:

 1. kandydat podlegający  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz kandydat  z odroczonym spełnieniem obowiązku szkolnego,
 2. oboje rodziców/opiekunów prawnych  kandydata  są zatrudnieni  co najmniej w połowie czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne i są ubezpieczeni w KRUS lub kształcą się w systemie dziennym,
 3. kandydat zamieszkały w miejscowości położonej najbliżej publicznego przedszkola,
 4. rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu, a w przypadku zespołu szkolno - przedszkolnego  również szkole - w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja,
 5. kandydat z  placówki opiekuńczo wychowawczej oraz  kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 

T e r m i n y   p o s t ę p o w a n i a   r e k r u t a c y j n e g o .

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Prószków  jest organem prowadzącym, jest prowadzone   w terminach określonych w załączniku  do Zarządzenia Nr RO 0050.268.2020 Burmistrza Prószkowa  z dnia 20.01.2020 r. w   sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.

Lp.

Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego


1.

Przyjmowanie deklaracji od  rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola  - o woli kontynuowania przez dziecko edukacji  przedszkolnej  w roku szkolnym 2020/2021


od 3.02.2020 r.

do 14.02.2020 r.

nie dotyczy

2.

Ustalenie liczby wolnych miejsc w danym  przedszkolu

17.02.2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolach oraz obowiązujących kryteriach naboru

18.02.2020 r.

29.05.2020 r.

 

 

4

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24.02.2020 r. 

do 6.03.2020 r.


od 1.06.2020 r.
do 5.06.2020 r.

 

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm).

do 13.03.2020 r.

do 12.06.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2020 r.
do godz. 15.00

15.06.2020r.
do godz. 15.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 23.03.2020r.

do 27.03.2020r.

do godz. 15.00

od 16.06.2020 r.

do 22.06.2020 r.
do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola

30. 03.2020 r.
godz. 15.00

26.06.2020 r.
godz. 15.00

9.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Burmistrza Prószkowa przedszkola

do 30.04.2020 r.

nie dotyczy

            wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                       
            do przyjęcia.

               Życzymy trafnych wyborów przedszkola.

PDFUchwała Rady Miejskiej w sprawie okreslenia kryteriów na II etapie postepowania rekrutacyjnego .....pdf
PDFPrzedszkola -Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w roku szkolnymm 2020-2021.pdf
 

Opracowała:
Barbara Dziubałtowska
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
tel; 77 4149267

 

 

Wersja XML