Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż istnieje  możliwości zapisów przez internet na darmowe porady prawne - na konkretny dzień i godzinę, poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/


 

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z wprowadzonymi nowymi ograniczeniami, od 3 listopada br. do odwołania darmowe porady prawne będą odbywać się zdalnie, przez telefon bez konieczności przyjeżdżania prawników do punktów.

Zapisy na porady prawne/porady obywatelskie będą przyjmowane telefonicznie na nr 77 5415169 bądź on-line ze strony https://np.ms.gov.pl/ lub https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html, po czym wyznaczany będzie termin porady.

 


Nieodpłatna pomoc prawna

i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia , osobie udzielającej porady. 
PDFwzór oświadczenia

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy  do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (numery telefonów znajdują się na wykazie punktów).

Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie (wzór powyżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole,

mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

 

DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE OPOLSKIM

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

GODZINY OTWARCIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

tel. 77 4641010 wew. 210

Poniedziałek   

8.00 – 12.00

pomoc prawna / mediacja

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Czwartek      

13.00 – 17.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice)

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Wiejska 53, tel. 697686155

Środa            

14.00 – 18.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Namysłowska 28

tel. 77 4032550 lub 77 4696517

Wtorek           

8.00 – 12.00

pomoc prawna / mediacja

Fundacja Młodzi Ludziom

KOMPRACHCICE

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Opolska 3

tel. 77 4646158

Wtorek            

8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Piątek            

12.00 – 16.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

ŁUBNIANY

Urząd Gminy, ul. Opolska 104

tel. 77 4270533

Środa              

8.00 – 12.00

pomoc prawna

Fundacja Młodzi Ludziom

NIEMODLIN

Zespół Szkół, ul. Opolska 34  

tel. 697685812

Poniedziałek

13.00 – 17.00

Środa           

13.00 – 17.00

pomoc prawna / mediacja

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Wtorek         

13.00 – 17.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4

tel. 697686123

Poniedziałek  

9.00 – 13.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

Czwartek         

9.00 – 13.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

POPIELÓW

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji,

ul. Powstańców 34

tel. 77 4692193

Czwartek     

10.00 – 14.00

pomoc prawna

Fundacja Młodzi Ludziom

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

tel. 782 549 363

Wtorek        

12.00 – 16.00

porady obywatelskie

mediacja

Fundacja Młodzi Ludziom

Czwartek     

14.00 – 18.00

pomoc prawna / mediacja

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

STARE BUDKOWICE (gm. Murów)

Biblioteka Publiczna (filia)

ul. Ogrodowa 3, tel. 697035538

Środa             

14.00 – 18.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Piątek            

11.00 – 15.00

pomoc prawna / mediacja

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

tel. 77 4640881

Wtorek           

8.00 – 12.00

pomoc prawna / mediacja

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Piątek             

8.00 – 12.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

TUŁOWICE

Urząd  Miejski, ul. Szkolna 1

tel. 77 4600143 wew. 28

Środa             

8.00 – 12.00

porady obywatelskie

Fundacja Młodzi Ludziom

Piątek             

8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

TURAWA

Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

tel.77 4212012 wew. 122

Poniedziałek   

8.00 – 12.00

pomoc prawna

Fundacja Młodzi Ludziom

OPOLE

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29

tel. 77 5415148

Poniedziałek

13.00 – 17.00

Czwartek         

7.30 – 11.30

Piątek           

10.00 – 14.00

porady obywatelskie

pomoc prawna /

mediacja (piątek)

Fundacja Młodzi Ludziom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa: PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa .pdf
 

Wersja XML